υπεύθυνη διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

ΒΙΑΝΑΤΤ: Μονάδα Απορρύπανσης και Αστικό Ορυχείο

Εμείς, οι άνθρωποι της ΒΙΑΝΑΤΤ, εργαζόμαστε για τη σωστή περιβαλλοντική διαχείριση και ελαχιστοποίηση των επιδράσεων που επιφέρουν στο περιβάλλον οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στο τέλος της ζωής τους (απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών - ΑΗΗΕ). Απορρυπαίνουμε, αδρανοποιούμε και διαχειριζόμαστε σημαντικούς μολυντές, αθέατους μέσα στα ΑΗΗΕ, που διαφορετικά θα επιβάρυναν δυσανάλογα την ανθρώπινη υγεία, τον υδροφόρο ορίζοντα και τη γενική κατάσταση του περιβάλλοντος.

Περαιτέρω, η εργασία μας επανατροφοδοτεί τον κόσμο με πρώτες ύλες που εντοπίζονται όχι πλέον στο υπέδαφος του πλανήτη αλλά σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που μετά το τέλος της χρήσιμης ζωής του, απορρίπτεται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 31/7/2020, η εταιρεία «ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΗΗΕ Α.Β.Ε.Ε.» απορροφήθηκε από την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (δ.τ. ECORESET Α.Ε.) και συγχωνεύθηκε με αυτήν.

Όλα τα θέματα που αφορούν στη δραστηριότητα της ΒΙΑΝΑΤΤ μεταφέρονται στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της ECORESET, www.ecoreset.gr.

Πώς ανακυκλώνονται τα ΑΗΗΕ

Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού αποτελούν ένα από τα ταχέως αυξανόμενα ρεύματα αποβλήτων του σύγχρονου πολιτισμού


περισσότερα

Βιβλιοθήκη Περιβάλλοντος
για Σχολεία και Εκπαιδευτικούς

Πληροφορίες για την ανακύκλωση,
τα επικίνδυνα υλικά, την εξάντληση των φυσικών πόρων και στατιστικά στοιχεία.

περισσότερα