Ανακύκλωση επικίνδυνων αποβλήτων

Πολλά επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα μπορούν να ανακυκλωθούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Μια επικίνδυνη ουσία ανακυκλώνεται αν έχει χρησιμοποιηθεί και επαναχρησιμοποιηθεί ή έχει ανακτηθεί . Επιπλέον, οι κανονισμοί επικίνδυνων αποβλήτων κάνουν μια σημαντική διάκριση μεταξύ υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί ή έχουν επαναχρησιμοποιηθεί χωρίς καμία αποκατάσταση και αυτών που πρέπει να ανακτηθούν πριν πάλι χρησιμοποιηθούν.

Ένα οποιοδήποτε υλικό ανακτάται αν έχει περάσει την κατάλληλη επεξεργασία ώστε να ανακτηθεί ένα προϊόν που μπορεί πάλι να χρησιμοποιηθεί.

Συνήθεις δραστηριότητες αποκατάστασης επικίνδυνων αποβλήτων περιλαμβάνουν την ανάκτηση χρησιμοποιημένων διαλυτών, π.χ. την ανάκτηση ασετόν, ή μετάλλων, π.χ, την ανάκτηση μολύβδου. Ένα παράδειγμα υλικού που είναι χρησιμοποιήσιμο χωρίς αποκατάσταση είναι η σκόνη που επιστρέφεται κατευθείαν στον πρωταρχικό κάμινο τήξης ψευδαργύρου.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι  η στάχτη που παράγεται σε εργοστάσια που χρησιμοποιούν κάρβουνο για την παραγωγή ενέργειας και θερμότητας. Τα εν λόγω εργοστάσια παράγουν δυο τύπους στάχτης: ελαφριά και βαριά. Τα μόρια της ελαφριάς στάχτης έχουν χαμηλή πυκνότητα και είναι πολύ λεπτά, έτσι η στάχτη αυτή μπορεί να αφαιρεθεί με την χρήση μηχανημάτων για τη πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Από την άλλη πλευρά, η βαριά στάχτη είναι μια σκοτεινή ουσία με μεγάλη πυκνότητα, και παραμένει στο πάτο των θαλάμων καύσης. Όταν αυτή η στάχτη περάσει την κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να αναμειχθεί με άλλα στερεά υλικά και έτσι η εναπόθεση της σε χώρο απόθεσης αποβλήτων να είναι ευκολότερη. Ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό γεμίσματος πεζοδρομίων. Τέτοιες μέθοδοι επεξεργασίας μειώνουν το επίπεδο κινδύνου από βλαβερά χημικά, όπως η ελαφριά και βαριά στάχτη, και ταυτόχρονα ανακυκλώνοντας τα σε ένα ασφαλές προϊόν

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.epa.gov/osw/hazard/recycling/
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=439
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=238
http://www.ces.iisc.ernet.in/energy/paper/ewaste/ewaste.html

Επιστροφή