Οφέλη από την ανακύκλωση επικίνδυνων αποβλήτων

Η επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνων αποβλήτων, ανακύκλωση και επανάκτηση τους δύναται να αποφύγει περιβαλλοντικούς κινδύνους, να προστατεύσει σπάνιους φυσικούς πόρους, να παρέχει οικονομικά οφέλη, και να μειώνει την εξάρτηση μιας οικονομίας από πρώτες ύλες και ενεργειακές ανάγκες.

Περιβαλλοντικά Οφέλη

Η ανακύκλωση επικίνδυνων αποβλήτων ικανοποιεί δυο βασικούς στόχους πολιτικής για την μειώνοντας την κατανάλωση πρώτων υλών και μειώνοντας τον όγκο αποβλήτων υλικών προς επεξεργασία και εναπόθεση. Η ανακύκλωση επικίνδυνων αποβλήτων μπορεί να σημαίνει μικρότερη ρύπανση της ατμόσφαιρας, των υδάτων, και του εδάφους που σχετίζονται με την εξόρυξη, επεξεργασία και διύλιση πρώτων υλών. Η ανακύκλωση μπορεί επίσης να επιφέρει μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Όταν επικίνδυνα απόβλητα ανακυκλώνονται, απαιτείται λιγότερη ενέργεια για την εξόρυξη, μεταφορά, και επεξεργασία πρώτων υλών και την παραγωγή προϊόντων. Και όταν η ζήτηση για την παραγωγή ενέργειας μειώνεται, τότε καταναλώνονται λιγότερα ορυκτά καύσιμα με αποτέλεσμα να εκπέμπεται λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Επίσης, μπορούν να μειωθούν οι εκπομπές άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων, καθώς η ανακύκλωση επικίνδυνων αποβλήτων μπορεί να μειώσει τις εκπομπές τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα που προέρχονται από την καύση και αποτέφρωση αποβλήτων.

Οικονομικά οφέλη

Η ανακύκλωση επικίνδυνων υλικών δεν είναι μόνο ωφέλιμη για το περιβάλλον, αλλά μπορεί να είναι ωφέλιμη οικονομικά. Η ανακύκλωση επικίνδυνων υλικών μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα της παραγωγής και να μειώσει το κόστος που συνδέεται με την προμήθεια πρώτων υλών και τη διαχείριση των αποβλήτων. Ανακυκλώνοντας επικίνδυνα υλικά μια επιχείρηση μπορεί να εξαλείψει την παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων και με αυτό τον τρόπο να αποφύγει κανονιστικές απαιτήσεις συνολικά.

Μια επιχείρηση μπορεί επίσης να ωφεληθεί από την θετική ‘'πράσινη'' εικόνα που σχετίζεται με την προσπάθεια ανακύκλωσης επικίνδυνων αποβλήτων. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που ασπάζεται κάποιες αξίες σοβαρής εταιρικής διαχείρισης μπορεί να αυξήσει υπεραξίες καλής θέλησης σε σχέση με τους μετόχους της και τους καταναλωτές των προϊόντων της και έτσι να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της.

Περισσσότερες πληροφορίες: 
http://www.unep.org/PDF/PressReleases/E-Waste_publication_screen_FINALVERSION-sml.pdf
http://www.sydesys.gr/gp/catid04.aspx
http://www.skai.gr/news/environment/article/154870/anakyklosi-kai-ofeli-gia-to-perivallon-/

Επιστροφή