Μέθοδοι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

Ουδετεροποίηση επικίνδυνων αποβλήτων

Μερικά επικίνδυνα απόβλητα μπορούν να τύχουν επεξεργασίας ώστε το επικίνδυνο συστατικό που περιέχουν να απoβληθεί, καθιστώντας τα έτσι μη επικίνδυνα απόβλητα. Για παράδειγμα ένα διαβρωτικό οξύ δύναται να ουδετεροποιηθεί με μια βασική ουσία έτσι ώστε να μην είναι πλέον διαβρωτικό.

Μια άλλη μέθοδος ουδετεροποίησης επικίνδυνων αποβλήτων είναι η ρύθμιση του pH. Το pH είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην δραστηριότητα διύλισης επικίνδυνων αποβλήτων. Ρυθμίζοντας το pH κάποιων τοξικών υλικών, μειώνουμε την δυνατότητα διύλισης των αποβλήτων.

Αποτέφρωση αποβλήτων και μετατροπή σε ενέργεια

Ένα επικίνδυνο υλικό δύναται να «καταστραφεί», για παράδειγμα, αποτεφρώνοντας το σε υψηλές θερμοκρασίες. Εύφλεκτα απόβλητα μπορούν μερικές φορές να καούν και να παράξουν ενέργεια. Για παράδειγμα, καίγονται επικίνδυνα απόβλητα όπως χρησιμοποιημένα λιπαντικά ή διαλυτές σε κλίβανους παραγωγής τσιμέντου. Σήμερα οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αποτέφρωσης δεν μειώνουν μόνο τις ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, αλλά επίσης παράγουν ενέργεια δια μέσου των αερίων που εκλύονται κατά τη διαδικασία καύσης.

Από την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι η ιδιαίτερη αυτή μέθοδος επεξεργασίας εκλύει τοξικά αέρια που παράγονται από την καύση υποπροϊόντων ή άλλων υλικών και μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εν τούτοις, η σύγχρονη τεχνολογία έχει αναπτύξει περισσότερο αποδοτικές μονάδες καύσης που ελέγχουν αυτές τις εκπομπές μέχρι του σημείου που αυτή η μέθοδος επεξεργασίας θεωρείται η πλέον ωφέλιμη επιλογή.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι μονάδων καύσης και ποικίλουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων. Αποτέφρωση με ρυθμιζόμενη και ελεγχόμενη ροή αέρα είναι μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων. Όπως και στη κοινή διαδικασία αποτέφρωσης λαμβάνει χώρα καύση, αλλά στην περίπτωση αυτή ελέγχοντας την ποσότητα του οξυγόνου που εισέρχεται φαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο μειώνοντας την ποσότητα των βλαβερών υποπροϊόντων που παράγονται.

Αποτέφρωση ρυθμιζόμενης ροής αέρα είναι μια βελτίωση σε σχέση με την καύση που πραγματοποιείται δια μέσου των παραδοσιακών αποτεφρωτήρων από την άποψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Χρησιμοποιώντας αυτή τη τεχνολογία είναι δυνατό να ελέγχεται το ποσοστό καύσης των αποβλήτων και ως εκ τούτου να μειώνονται οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που παράγονται κατά τη διαδικασία.

Χώροι υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (διαχωρισμός, απομόνωση, κλπ)

Ένα επικίνδυνο υλικό μπορεί να διαχωριστεί και να τοποθετηθεί σε χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων ή σε μια μόνιμη εγκατάσταση εναπόθεσης αποβλήτων.

Αναφορικά με τα τοξικά απόβλητα, ο χώρος υγειονομικής ταφής ορίζεται ως μια εγκατάσταση διάθεσης ή τμήμα εγκατάστασης όπου επικίνδυνα απόβλητα τοποθετούνται είτε επί του εδάφους, ή εντός μιας μονάδας επεξεργασίας, ή σε ένα υπόγειο φρεάτιο ή ορυχείο, ή σε ένα σπήλαιο, ή τέλος σε μια μονάδα διαχείρισης αποβλήτων.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(95)78&docLanguage=En
http://www.epa.gov/ecycling
http://www.ees.ufl.edu/homepp/townsend/Research/CRT/CRTDec99.pdf
http://www.journalamme.org/papers_vol20/1530S.pdf
http://www.ijesd.org/papers/57-D460.pdf
http://www.unep.or.jp/ietc/Publications/spc/EWasteManual_Vol2.pdf

Επιστροφή