Η Οδηγία ΑΗΗΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Είναι η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 2002/96/EC για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), η οποία μαζί με την οδηγία RoHS 2002/95/EC έγινε Ευρωπαϊκός νόμος τον Φεβρουάριο 2003, θέτοντας στόχους για τη συλλογή, ανακύκλωση και ανάκτηση για όλους τους τύπους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Η Οδηγία επιβάλλει την ευθύνη για την διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στους κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού. Οι εταιρείες αυτές πρέπει να δημιουργήσουν την υποδομή για την συλλογή των ΑΗΗΕ με τέτοιο τρόπο ώστε «οι οικιακοί χρήστες ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ τουλάχιστον δωρεάν». Επίσης οι εταιρείες υποχρεούνται να συλλέγουν τα προϊόντα με οικολογικά φιλικό τρόπο, είτε με την οικολογική διάθεση τους ή με την επαναχρησιμοποίηση / ανακαίνιση των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ.

Η Οδηγία ΑΗΗΕ υποχρέωσε τα τότε είκοσι πέντε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταφέρουν τις διατάξεις της στο εθνικό δίκαιο μέχρι 13 Αυγούστου 2004. Μόνο η Κύπρος τήρησε τη συμφωνία. Στις 13 Αυγούστου 2005, ένα χρόνο μετά τη λήξη της διορίας , όλες οι χώρες μέλη εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, είχαν μεταφέρει τουλάχιστον τους κανονισμούς πλαίσιο. Η Οδηγία ΑΗΗΕ ενσωματώθηκε στο Βρετανικό δίκαιο το 2007.

Καθώς όμως η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κάθε χώρας ποικίλλει μεταξύ των κρατών μελών, ένα συνονθύλευμα αναγκών και λύσεων συμμόρφωσης αναδύεται σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/legis_en.htm

Επιστροφή