Επικίνδυνα απόβλητα και η Οδηγία της ΕΕ για τα ΑΗΗΕ

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιορίζει τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Οδηγία 2002/95/ΕΚ) και την προώθηση της συλλογής και ανακύκλωσης του εν λόγω εξοπλισμού (Οδηγία 2002/96/ΕΚ), έχει τεθεί σε ισχύ από το Φεβρουάριο του 2003. Η νομοθεσία προβλέπει τη δημιουργία συστημάτων συλλογής, όπου οι καταναλωτές επιστρέφουν τα χρησιμοποιημένα απόβλητα τους χωρίς χρέωση. Ο στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι να αυξηθεί η ανακύκλωση ή/και επαναχρησιμοποίηση των εν λόγω προϊόντων.

Απαιτεί, επίσης, τα βαρέα μέταλλα όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο και το εξασθενές χρώμιο και επιβραδυντικά φλόγας, όπως πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) ή πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) που πρέπει να αντικατασταθούν από ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις.

Παρά τους εν λόγω κανόνες για την συλλογή και την ανακύκλωση μόνο το ένα τρίτο των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται ότι τυγχάνει χωριστής συλλογής και κατάλληλης επεξεργασίας. Ένα μέρος από τα άλλα δυο τρίτα δυνητικά κατευθύνεται σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή σε χωματερές και σε χώρους υποτυπώδους επεξεργασίας εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος της συλλογής 4 κιλών ανά άτομο ανά έτος δεν αντανακλά σωστά την ποσότητα των ΑΗΗΕ που προκύπτουν από τα επιμέρους κράτη μέλη. Το παράνομο εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να εμφανίζεται στα σύνορα της Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/legis_en.htm

Επιστροφή