Νομικές ρυθμίσεις για τα ηλεκτρονικά απόβλητα και παράνομο εμπόριο αποβλήτων

Μια σειρά από ρυθμίσεις και κανονισμούς σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο διέπουν τις συναλλαγές των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Η πρόθεση του είναι να προωθήσουν την ασφαλή ανακύκλωση χρησιμοποιημένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και να επιτρέψουν το νόμιμο εμπόριο σε χρησιμοποιημένο, αλλά σε κατάσταση λειτουργίας εξοπλισμό. Στην πραγματικότητα, τεράστιες ποσότητες απορριπτόμενων ηλεκτρονικών αποβλήτων διακινούνται παράνομα σε όλο τον κόσμο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά την ισχυρή νομοθεσία εν ισχύ, είναι μια σημαντική πηγή των ηλεκτρονικών αποβλήτων που εξάγεται παράνομα και αποστέλλεται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εκτιμάται ότι το 75% των ηλεκτρονικών αποβλήτων που παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ισοδυναμούν με 8 εκατομμύρια τόνους ετησίως, χάνονται και δεν μπορούν να καταμετρηθούν.

Οι χώρες προορισμού δεν έχουν την υποδομή για να ανακυκλώσουν τα ηλεκτρονικά απόβλητα με ασφαλή τρόπο. Αντιθέτως, η διάλυση και διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων γίνεται χειρονακτικά σε διαλυτήρια χωρίς να λαμβάνονται υπ' όψιν κανόνες για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτά. Τα απόβλητα διαλύονται σε επιμέρους εξαρτήματα με τα χέρια. Καλώδια χαλκού ομαδοποιούνται και καίγονται για να αφαιρεθούν οι επιβραδυντές και τα επιχρίσματα που εκπέμπουν τοξικές διοξίνες. Οθόνες καθοδικού σωλήνα σπάζονται με σφυριά απελευθερώνοντας το μόλυβδο που περιέχεται σε αυτές. Τα δε εναπομείναντα εξαρτήματα απορρίπτονται σε χωματερές ή στα ποτάμια, ή απλά καίγονται χωρίς καμία προφύλαξη.

Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.minenv.gr/anakyklosi/v.menu/ahhe/ahhe.html
http://www.recyclingsympraxis.gr/page/policies
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
http://impel.eu/projects/e-waste-project
http://library.certh.gr/libfiles/PDF/GEN-PAPYR-3211-GLOBAL-WASTE-ELECTRICAL-by-ZOETEMAN-in-WEEE-Paper-maart-PP-13-Y-2007.pdf

Επιστροφή