Μπαταρίες

Όπως αναφέρθηκε οι συσσωρευτές περιέχουν διάφορα βαρέα και τοξικά μέταλλα. Η επεξεργασία και ανάκτηση των μετάλλων αυτών μειώνει σημαντικά την ποσότητα η οποία τελικά θα φτάσει σε κάποιον φυσικό αποδέκτη. Ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας, η εν λόγω διαδικασία διαφέρει. Για παράδειγμα, οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος οδηγούνται προς ανάκτηση του μολύβδου, μέσω μιας διαδικασίας εξουδετέρωσης του οξέος και διαχωρισμού του μολύβδου από το πολυμερές. Οι «οικιακές» μπαταρίες (Ni-Cd, Li-ion, NiMH), αφού απομακρυνθούν τα πλαστικά υλικά και η μόνωση, τεμαχίζονται και θερμαίνονται μέχρι τήξεως των μετάλλων. Κατόπιν τα μέταλλα διαχωρίζονται.  

Επιστροφή