Πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων

Οι πλακέτες περιέχουν βαρέα και πολύτιμα μέταλλα τα οποία μπορούν να ανακτηθούν, είτε μέσω διάλυσης σε λουτρά οξέων (υδρο-μεταλλουργική μέθοδος) είτε μέσω τήξης σε κλιβάνους (πυρο-μεταλλουργική μέθοδος). 

Επιστροφή