Αμιαντούχα απόβλητα και κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν αμίαντο

Τα απόβλητα αυτά διαχειρίζονται εξειδικευμένα συνεργεία και οδηγούνται εντός ειδικών συσκευασιών σε χώρους υγειονομικής ταφής στο εξωτερικό, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχοι χώροι στην Ελλάδα.  

Επιστροφή