Κατασκευαστικά στοιχεία με ραδιενεργές ουσίες

Τέτοια στοιχεία βρίσκονται κυρίως σε ΑΗΗΕ όπως σε παλιάς τεχνολογίας πυρανανιχνευτές ιονισμού, οι οποίοι περιέχουν το στοιχείο αμερίκιο (Am). Στον εν λόγω εξοπλισμό δεν γίνεται καμία επεξεργασία και αποθηκεύονται σε κατάλληλα μονωμένα δοχεία. Κατόπιν συνεννόησης με το Δημόκριτο, συλλέγονται και αποστέλλονται σε ειδικευμένες εγκαταστάσεις στο εξωτερικό προς περαιτέρω διαχείριση.

Επιστροφή