Καινοτόμοι τρόποι ανάκτησης φυσικών πόρων σε εποχές μείωσης των αποθεμάτων τους

Η ασφάλεια των φυσικών πόρων έχει καταστεί ως καυτό θέμα σήμερα, που τροφοδοτείται από την αύξηση της κατανάλωσης στις αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου και την μειούμενη διάθεση πολύτιμων φυσικών πόρων. Σύμφωνα με την Δρ Γκουντγουίν, διευθύνοντα σύμβουλο του προγράμματος δράσης ‘'απόβλητα και φυσικοί πόροι'', η πίεση που προκύπτει για την εξασφάλιση των συχνά σπάνιων ή ακριβών υλικών – όπως τα σπάνια και ακριβά μέταλλα – που είναι ζωτικής σημασίας για τις νέες, πράσινες τεχνολογίες, θα μπορούσε να μειωθεί με μια διαφορετική προσέγγιση της κατανάλωσης.

Ακολουθώντας τις υπάρχουσες ευκαιρίες για ανακύκλωση, η εξάρτηση από πρώτες ύλες θα μπορούσε να μειωθεί κατά 20% μέχρι το 2020, συμπεριλαμβανομένων και των σπάνιων μετάλλων. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι περίπου 600 εκατομμύρια τόνοι προϊόντων και υλικών εισέρχονται στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου κάθε χρόνο και μόνο 115 εκατομμύρια τόνοι από αυτά ανακυκλώνονται. Σε αυτή τη ροή τα σπάνια μέταλλα αποτελούν μόλις τους 1,600 τόνους, αλλά βρίσκονται παντού – σε οχήματα, τηλεοράσεις, υπολογιστές, καύσιμα, κεραμικά, σε φαρμακευτικά προϊόντα και στον εξοπλισμό παραγωγής ενέργειας.

Ωστόσο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες της Ευρώπης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτά τα υλικά για την παραγωγή τόσων πολλών αντικειμένων καθημερινής χρήσης, τα ποσοστά ανακύκλωσης που σχετίζονται με τους πόρους αυτούς είναι γενικά πολύ χαμηλός, πολύ λιγότερο από το 1% του συνόλου.

Αυτό δείχνει τη δυναμική που υπάρχει ώστε να επανεξετάσουμε τα επιχειρηματικά μας μοντέλα και να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση μιας κυκλικής, η κλειστού βρόγχου οικονομία. Έτσι θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε μια μετατόπιση της έμφασης από την εξάρτηση πρώτων υλών που εισάγονται, στην επαναχρησιμοποίηση αυτών των υλών που ήδη έχουν εισέλθει στην οικονομία. Έρευνες δείχνουν ότι σε γενικές γραμμές, οι στρατηγικές που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των αγαθών ή μειώνουν τη κατανάλωση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην προσπάθεια αυτή.

Με αυτή τη κατάσταση κατά νου, κάποιες στρατηγικές που θα απέδιδαν γρήγορα αποτελέσματα σχετικά με την αποδοτικότητα της χρήσης των φυσικών πόρων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αυτών συμπεριλαμβανομένου του χαλκού, του λιθίου, και του κοβαλτίου, καθώς και άλλων σπάνιων μετάλλων. Οι στρατηγικές αυτές θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά το αποτύπωμα του άνθρακα του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι το 2020. Ταυτόχρονα θα μπορούσαν να συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με την ασφάλεια της διάθεσης φυσικών πόρων, όπως αυτά έχουν ήδη προσδιοριστεί. Οι μεγαλύτερες επιδόσεις θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω τριών προσεγγίσεων: [α] την ορθολογική παραγωγή, [β] τη μείωση αποβλήτων, [γ] τη βελτιστοποίηση διάρκεια ζωής και τα αγαθά στις υπηρεσίες, όπου ο αριθμός των μισθωμένων προϊόντων θα τείνει αυξάνων και ο αριθμός των προϊόντων που έχουν αγοραστεί εξ ολοκλήρου θα τείνει μειούμενος.

Αξίζει να τονιστούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται με την αντιμετώπιση του όγκου των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εκτιμάται ότι έως το 2020, μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα απορριφθούν 12 εκατομμύρια τόνοι ΑΗΗΕ. Το ένα τέταρτο αυτών θα περιλαμβάνει εξοπλισμό πληροφορικής, ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, ο οποίος θα περιέχει περίπου 63 τόνους παλλάδιο, και 17 τόνους ιρίδιο. Σε τρέχουσες τιμές της αγοράς , το παλλάδιο αυτό θα άξιζε 1,3 δις ευρώ, και το ιρίδιο, περίπου 390 εκατομμύρια ευρώ.

Η ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής προϊόντων είναι μια επιλογή, αλλά υπάρχουν και άλλες στρατηγικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καλύτερη χρήση των υφιστάμενων φυσικών πόρων, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε νέα, οικονομικά βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Σχετική έρευνα επισημαίνει ότι σχεδόν το ένα τέταρτο όλων των ΑΗΕΕ που παραδίδονται στα κέντρα ανακύκλωσης οικιακών συσκευών έχει μια αξία επαναχρησιμοποίησης που θα μπορούσε να παρέχει ακαθάριστα έσοδα της τάξης των 240 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό από μόνο του θα μπορούσε να καταστήσει διαθέσιμους ξανά 100 τόνους σπανίων μετάλλων – σχεδόν το 10% της συνολικής ζήτησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περαιτέρω, έχει διαπιστωθεί ότι περισσότερο από 20% των ΑΗΕΕ θα μπορούσαν να πωληθούν άμεσα, ή να επισκευαστούν ή να ανακαινιστούν με σκοπό τη μεταπώληση, με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.waste-management-world.com/index/display/article-display/1922724613/articles/waste-management-world/recycling/2011/12/WRAP__WEEE_Reuse_Could_Alleviate_Rare_Earth_Shortages.html?cmpid=EnlWMWDecember142011

http://www.waste-management-world.com/index/display/article-display/4391233367/articles/waste-management-world/recycling/2011/12/EU__Recycling_Good_for_Economy_but_Must_Tackle_Critical_Materials.html

http://www.waste-management-world.com/index/display/article-display.articles.waste-management-world.recycling.2011.11.Rare_Element_Recycling_Critical_to_UK_Economy.QP129867.dcmp=rss.page=1.html

http://www.waste-management-world.com/index/display/article-display/4336604733/articles/waste-management-world/volume-12/issue-5/features/recycling-rarely-so-critical.html

http://unu.edu/publications/articles/e-waste-challenges-re-use-practices-principles-and-standards.html

Επιστροφή