Κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο, όπως διακόπτες και οπισθοφωτικές λυχνίες

Τα στοιχεία αυτά οδηγούνται προς ανάκτηση των υλικών τους σε εργοστάσια του εξωτερικού, τα οποία έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να δεσμεύουν τον υδράργυρο. Αυτό γίνεται μέσω μιας διαδικασίας απόσταξης και καθαρισμού του υδράργυρου, από την οποία προκύπτουν κλάσματα διαφορετικού βαθμού. Στη συνέχεια οδηγούνται για χρήση σε εταιρείες που χρησιμοποιούν τον υδράργυρο ως πρώτη ύλη. 

Επιστροφή